منابع مفید و لازم برای هر مترجم

۱. اصول و روش ترجمه

۱.۱ معادل‌یابی

۱.۲ منابع

۱.۳ فرهنگ‌‌لغت و دانشنامه‌ها

۲. ویرایش و درست‌نویسی

۳. فرهنگستان

۴. مترجم‌یار

۵. فصلنامه‌ی مترجم

۶. تکنیک‌ها

۷. امور مالی و حقوقی

۸. پیوندهای مفید

۹. کتاب‌های مفید

۱۰. نرم‌افزارهای مفید

۱۱. سایر