بیست سؤال ویرایش و نقد و ارزیابی ترجمه

بیست سؤال ویرایش و نقد و ارزیابی ترجمه

برگرفته از کتاب آموزش ترجمه، نوشته‌ی حسن هاشمی میناباد ۱. آیا ترجمه چیزی نسبت به متن اصلی کم دارد؟ پس از پایان کار، متن ترجمه‌شده را با متن اصلی مقایسه کنید و دقت کنید که چیزی از پیام، نه از واژه‌ها و ساخت‌های دستوری،‌ از قلم نیفتاده باشد. ۲. آیا […]

بیست سؤال ویرایش و نقد و ارزیابی ترجمه بیشتر بخوانید »