شیوه‌ شکسته‌نویسی

۱. حفظ صورت کلمه تا حد امکان:گفت: درست؛ گف: نادرست/ مثل: درست؛ مث: نادرست/ وقت: درست؛ وخت: نادرست/ قفل: درست؛ قلف: نادرست/ صبح: درست؛ صُب: نادرست/ جزء: درست؛ جزو: نادرست ۲. صورت گفتاری برخی افعال:آمدن در حالت التزامی: بیام، بیای، بیاد، بیایم، بیاین، بیانشدن در حالت التزامی: بشم، بشی، بشه، […]

شیوه‌ شکسته‌نویسی بیشتر بخوانید »