ویراستار چه تغییراتی در متن می‌دهد؟

ویراستار چه تغییراتی در متن می‌دهد؟

آشنایی با انواع ویرایش از بحث‌های همیشه داغ میان مترجم/مؤلف و ویراستار که گاهی به کدورت و ناراحتی هم ختم می‌شود تغییراتی است که در مرحلهٔ ویرایش برای متن اتفاق می‌افتد. آشنایی هرچند مختصر با وظیفهٔ ویراستار و دامنهٔ اختیارات او کمک می‌کند سؤتفاهم‌های موجود از میان برداشته شود و …

ویراستار چه تغییراتی در متن می‌دهد؟ بیشتر بخوانید »